Analogový rychloměr s Arduinem

Měření rychlosti vozidel či motoru je velmi zajímavý projekt. V tomto návodu si vyzkoušíme postavit analogový rychloměr za použití infračerveného čidla pro samotné snímání.
Existují také jiné metody, které využívají například Hallovu sondu, ale oproti ní je výroba rychloměru s IR čidlem poměrně jednoduchá a všechny součástky se dají jednoduše sehnat.

Seznam součástek:

 • Arduino deska
 • Bipolární krokový motor
 • Driver krokového motoru L298N
 • IR senzor
 • 16×2 LCD displej
 • 2k2 rezistor
 • Propojovací vodiče
 • Nepájivé kontaktní pole
 • Napájecí zdroj
 • Vytisknutý obrázek rychloměru

Assembled Analog Speedometer Using Arduino and IR Sensor

Schéma zapojení

Circuit Diagram for Analog Speedometer Using Arduino and IR Sensor

Zdrojový kód

#include
LiquidCrystal lcd(A5,A4,A3,A2,A1,A0);
#include 
const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
volatile byte REV; 
unsigned long int rpm,RPM;
unsigned long st=0; 
unsigned long time; 
int ledPin = 13; 
int led = 0,RPMlen , prevRPM; 
int flag = 0;   

int flag1=1;
#define bladesInFan 2
float radius=4.7;  // inch
int preSteps=0;
float stepAngle= 360.0/(float)stepsPerRevolution;
float minSpeed=0;
float maxSpeed=280.0; 
float minSteps=0;
float maxSteps=maxSpeed/stepAngle;

void setup() 
{
 myStepper.setSpeed(60);
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 lcd.begin(16,2);
 lcd.print("Speedometer");
 delay(2000);
 attachInterrupt(0, RPMCount, RISING); 
}

void loop() 
{
  readRPM();
  radius=((radius * 2.54)/100.0); // convering in meter
  int Speed= ((float)RPM * 60.0 * (2.0 * 3.14 * radius)/1000.0);
  // RPM in 60 minute, diameter of tyre (2pi r) r is radius, 1000 to convert in km
  int Steps=map(Speed, minSpeed,maxSpeed,minSteps,maxSteps);
  
  if(flag1)
  {
  Serial.print(Speed);
  Serial.println("Kmh");
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("RPM: ");
   lcd.print(RPM);
   lcd.print("      ");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("Speed: ");
   lcd.print(Speed);
   lcd.print(" Km/h    ");
  flag1=0;
  }
  int currSteps=Steps;
  int steps= currSteps-preSteps;
  preSteps=currSteps;
  myStepper.step(steps);
}

int readRPM()
{ 
 if(REV >= 10 or millis()>=st+1000)         // IT WILL UPDATE AFETR EVERY 10 READINGS or 1 second in idle
 {      
   if(flag==0)         
    flag=1;           
   rpm = (60/2)*(1000/(millis() - time))*REV/bladesInFan; 
   time = millis();              
   REV = 0;
   int x= rpm;         
   while(x!=0)
   {
    x = x/10;
    RPMlen++;
   }    
   Serial.println(rpm,DEC);
   RPM=rpm;
   delay(500);
   st=millis();
   flag1=1;
  }
}

void RPMCount()            
 {
  REV++;               
  if (led == LOW)
  {
   led = HIGH;             
  } 
  else
  {
   led = LOW;
  }
  digitalWrite(ledPin, led);
 }

Videoukázka

Převzato a přeloženo z: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-analog-speedometer-using-ir-sensor

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Luboš